Besättningen Rydbergsgastarna - En kamratförening för Dig

Besättningen bildades år 1929 av personer som praktiserat i fartyg tillhörande Rydbergska Stiftelsens Praktiska Sjömansskola. Samlingen skedde på Alberget på Djurgården där Stiftelsen haft sin skolverksamhet från 1882 fram till 1929.


För medlemskap i dag gäller att man har praktiserat i svenska eller utländska seglande skolfartyg med styrd utbildning.


Besättningens uppgift


Besättningen Rydbergsgastarnas uppgift är att åstadkomma ett "kamratligt samband" mellan i seglande fartyg utbildade sjömän och att därvid uppliva och bevara minnen och traditioner från skepp och sjöexpeditioner.


Tidskriften "Skeppsorder"


Utkommer 4 gånger per år och är Besättningens medlemsblad och organ för kontakt mellan medlemmar i olika delar av landet och utomlands.

Backlagen


Besättningen är uppdelad i tre Backlag:


  • Ostkustens Backlag i Stockholm
  • Sydkustens Backlag i Malmö
  • Vestkustens Backlag i Göteborg


I Backlagen träffas Rydbergsgastarna några gånger om året för sammankomster med intressanta föredrag i något sjöfartsämne och andra aktiviteter under trivsamma former. Den 1:a maj har hela Besättningen gemensam mönstring i traditionsrika former och årsmöte i Stockholm.

Seglingar


Rydbergsgastarna har under senare år bemannat segelfartyg såsom Gladan, Falken och Gunilla för veckoseglingar, så att de gamla färdigheterna från utbildningen fått återupplivas.